TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TPHCM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Image
KỸ NĂNG TƯ VẤN VÀ THỰC HÀNH PHÁP LUẬT VỀ THUẾ, KẾ TOÁN

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời gian học: Thứ 7 & Chủ nhật - Hình thức học: Trực tuyến / Trực tiếp

Image
CHUYÊN SÂU VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TRONG QUẢN LÝ NHÂN SỰ

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời gian học: Tối Thứ 2 - 4 - 6 - Hình thức học: Trực tuyến / Trực tiếp

Image
THỰC HÀNH NGHỀ PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời gian học: Tối Thứ 2 - 4 - 6 - Hình thức học: Trực tuyến / Trực tiếp

Image
PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời gian học: Thứ 7 & Chủ nhật - Hình thức học: Trực tuyến / Trực tiếp

Image
KỸ NĂNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời gian học: Thứ 7 & Chủ nhật - Hình thức học: Trực tuyến / Trực tiếp

Image
PHÁP LÝ CHUYÊN SÂU VỀ DỰ ÁN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời gian học: Tối Thứ 2 - 4 - 6 - Hình thức học: Trực tuyến / Trực tiếp

Image
THỰC HÀNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời gian học: Tối Thứ 2 - 4 - 6 - Hình thức học: Trực tuyến / Trực tiếp

Image
KHÓA HỌC CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời gian học: Tối Thứ 2 - 4 - 6 - Hình thức học: Trực tuyến / Trực tiếp

Image
DRAFTING CONTRACTS IN ENGLISH

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời gian học: Tối Thứ 2 - 4 - 6 - Hình thức: Trực tuyến / Trực tiếp

Image
KHÓA HỌC CHUYÊN SÂU VỀ THUẾ NHÀ THẦU & CHUYỂN GIÁ

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời gian học: Thứ 7 & Chủ nhật - Hình thức học: Trực tuyến / Trực tiếp

Image
PHÁP LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN DÀNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời gian học: Thứ 7 & Chủ nhật - Hình thức học: Trực tuyến / Trực tiếp

Image
DỪNG THẤT BẠI TRONG THƯƠNG LƯỢNG!

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời gian học: Thứ 7 & Chủ nhật - Hình thức học: Trực tuyến / Trực tiếp

Image
VẬN DỤNG PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời gian học: Thứ 7 & Chủ nhật - Hình thức học: Trực tuyến / Trực tiếp

Image
LEGAL ENGLISH

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời gian học: Tối Thứ 2 - 4 - 6 - Hình thức học: Trực tuyến / Trực tiếp

Image
VẬN DỤNG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG TRONG QUẢN LÝ NHÂN SỰ

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời gian học: Thứ 7 & Chủ nhật - Hình thức học: Trực tuyến / Trực tiếp

Image
KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN, SOẠN THẢO VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHÁT SINH TỪ HỢP ĐỒNG

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời gian học: Thứ 7 & Chủ nhật - Hình thức học: Trực tuyến / Trực tiếp

Image
PHÁP LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời gian học: Thứ 7 & Chủ nhật - Hình thức học: Trực tuyến / Trực tiếp

Image
PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP, THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời gian học: Thứ 7 & Chủ nhật - Hình thức học: Trực tuyến / Trực tiếp

Image
PHÁP LUẬT KINH DOANH DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời gian học: Tối Thứ 2 - 4 - 6 - Hình thức học: Trực tuyến / Trực tiếp