TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TPHCM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Thông tin thư viện

Image
Link truy cập Thư viện số Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

Link truy cập Thư viện số Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

Image
TB v/v hỗ trợ học viên các lớp đào tạo ngắn hạn sử dụng dịch vụ Thư viện Trường Đại học Luật TP. HCM

TB v/v hỗ trợ học viên các lớp đào tạo ngắn hạn sử dụng dịch vụ Thư viện Trường Đại học Luật TP. HCM