TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TPHCM

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

Thông tin hội thảo

Image
Hội thảo quốc tế: “Chính sách, Pháp luật về dự án công trình xanh ở Việt Nam và một số quốc gia”

Thời gian: Sáng ngày 10/04/2024
Địa điểm: Hội Trường A1002 Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

Image
Hội thảo “Trách nhiệm pháp lý trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo: thực tiễn quốc tế và kinh nghiệm cho Việt Nam”

Hội thảo “Trách nhiệm pháp lý trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo: thực tiễn quốc tế và kinh nghiệm cho Việt Nam”

Image
Hội nghị “Những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ”

Hội nghị “Những điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ”

Image
Hội thảo Góp ý hoàn thiện sách "Phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế"

Hội thảo Góp ý hoàn thiện sách "Phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế"

Image
Hội thảo “Quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam và một số quốc gia”

Hội thảo “Quan hệ lao động có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam và một số quốc gia”

Image
Hội thảo: "Bên thứ ba trong pháp luật trọng tài- Thực tiễn quốc tế và kinh nghiệm cho Việt Nam"

Hội thảo: "Bên thứ ba trong pháp luật trọng tài- Thực tiễn quốc tế và kinh nghiệm cho Việt Nam"

Image
Hội thảo: "Những vấn đề đương đại trong Trọng tài Quốc tế"

Hội thảo: "Những vấn đề đương đại trong Trọng tài Quốc tế" - Ngày 23/03/2022

Image
HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ “HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHI THƯƠNG MẠI”

Hội thảo khoa học quốc tế "Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và các vấn đề phi thương mại"

Image
HỘI THẢO KHOA HỌC: NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

Hội thảo khoa học: Những điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2020

Image
HỘI THẢO KHOA HỌC “BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ”

Hội thảo khoa học "Biện pháp cưỡng chế trong tố tụng hình sự"

Image
HỘI THẢO KHOA HỌC: “MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VÀ QUẢN TRỊ TRONG MÔ HÌNH KINH TẾ CHIA SẺ”

Hội thảo khoa học "Một số vấn đề pháp lý và quản trị trong mô hình kinh tế chia sẻ"