Hotline: 0906900954 - 0396402412Image
VẬN DỤNG PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời gian: Thứ 6, 7 và CN - Địa điểm: Cơ sở Nguyễn Tất Thành

Image
TIẾNG ANH PHÁP LÝ

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời gian học: T2 - 4 - 6; - Địa điểm học: Cơ sở Nguyễn Tất Thành.

Image
DỰ ÁN "HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG ĐỂ TRƯỞNG THÀNH TRONG MÔI TRƯỜNG NGHỀ LUẬT"

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

Thời gian: Tối Thứ 2 - 4 - 6 Địa điểm: Cơ sở Nguyễn Tất Thành

Image
PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ NHÂN SỰ

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật; - Địa điểm: Cơ sở Nguyễn Tất Thành.

Image
QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG & NGHIỆP VỤ THƯ KÝ CHUYÊN NGHIỆP

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời gian học: Thứ 7 và Chủ nhật - Địa điểm học: Cơ sở Nguyễn Tất Thành

Image
PHÁP LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời gian học: Thứ bảy & Chủ nhật; - Địa điểm học: Cơ sở Nguyễn Tất Thành.

Image
PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP, THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời gian học: Tối 2-4-6 - Đia điểm học: cơ sở Nguyễn Tất Thành

Image
PHÁP LUẬT KINH DOANH DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

email : dtnh@hcmulaw.edu.vn

- Thời gian học: T2 - 4 - 6; - Địa điểm học: Cơ sở Nguyễn Tất Thành.