Hotline: 0906900954 - 0396402412Thông tin chiêu sinh

Image
PHÁP LÝ HÔN NHÂN DÀNH CHO DOANH NHÂN

Thời gian: Thứ 7 hoặc Chủ nhật (01 ngày)
Khai giảng: 2021

Image
QUẢN TRỊ RỦI RO PHÁP LÝ CÁ NHÂN & GIA ĐÌNH

Thời gian: Thứ 7 hoặc Chủ nhật (01 ngày)
Khai giảng: 2021

Image
DỪNG THẤT BẠI TRONG THƯƠNG LƯỢNG!

Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: 2021

Image
VẬN DỤNG PHÁP LUẬT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẢO HIỂM

- Thời gian học: Thứ 6, 7 & CN;
- Khai giảng: 2021

Image
TIẾNG ANH PHÁP LÝ

- Thời gian: Tối thứ 2 - 4 - 6,
- Khai giảng: Tháng 4/2021

Image
QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG & NGHIỆP VỤ THƯ KÝ CHUYÊN NGHIỆP

Thời gian: Thứ 7 và Chủ nhật
Khai giảng: 20/03/2021

Image
PHÁP LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: 20/03/2021

Image
PHÁP LUẬT KINH DOANH DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Thời gian: Tối thứ 2 -4 - 6
Khai giảng: 15/03/2021

Image
PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
Khai giảng: 20/03/2021

Image
PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP, THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ

- Thời gian: Thứ 7 & Chủ nhật
- Khai giảng: 20/03/2021