Hotline: 0906900954 - 0396402412  Lượt xem: 479

Văn bản Pháp luật trong Lĩnh vực "ĐẦU TƯ"

  • Công điện 1042/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

Ngày ban hành: 21/8/2019

Ngày áp dụng: 21/8/2019

Tải về/Download

  • Nghị định 69/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao

Ngày ban hành: 15/8/2019

Ngày áp dụng: 01/10/2019

Tải về/Download

  • Nghị định 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Ngày ban hành: 14/8/2019

Ngày áp dụng: 01/10/2019

Tải về/Download

  • Quyết định 978/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn dự phòng 10% vốn trái phiếu Chính phủ tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày ban hành: 05/8/2019

Ngày áp dụng: 05/8/2019

Tải về/Download

  • Quyết định 953/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2019

Ngày ban hành: 30/7/2019

Ngày áp dụng: 30/7/2019

Tải về/Download

  • Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025

Ngày ban hành: 29/7/2019

Ngày áp dụng: 29/7/2019

Tải về/Download

  • Công văn 2979/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công quý II/2019

Ngày ban hành: 23/7/2019

Ngày áp dụng: 23/7/2019

Tải về/Download

  • Công văn 6376/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện Nghị quyết 437/NQ-UBTVQH14 về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng BOT

          Ngày ban hành: 18/7/2019

           Ngày áp dụng: 18/7/2019

           Tải về/Download

  • Công văn 6668/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020

Ngày ban hành: 17/7/2019

Ngày áp dụng: 17/7/2019

Tải về/Download