Hotline: 0906900954 - 0396402412  Lượt xem: 584

Văn bản Pháp luật trong lĩnh vực "DOANH NGHIỆP"

VĂN BẢN TRONG LĨNH VỰC “DOANH NGHIỆP”

  • Quyết định 26/2019/QĐ-TTg danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020

Ngày ban hành: 15/8/2019

Ngày áp dụng: 15/8/2019

Tải về/Download

  • Công văn 3224/TCT-KK của Tổng cục Thuế về việc khôi phục mã số thuế của doanh nghiệp

Ngày ban hành: 13/8/2019

Ngày áp dụng: 13/8/2019

Tải về/Download

  • Công văn 3200/TCT-KK 2019 quản lý thuế với địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp khác tỉnh

Ngày ban hành: 12/8/2019

Ngày áp dụng: 12/8/2019

Tải về/Download

  • Thông tư 49/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày ban hành: 08/8/2019

Ngày áp dụng: 23/9/2019

Tải về/Download

  • Thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Ngày ban hành: 08/8/2019

Ngày áp dụng: 10/10/2019

Tải về/Download

  • Nghị định 39/2019/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày ban hành: 10/5/2019

Ngày áp dụng: 01/7/2019

Tải về/Download